Begrippenlijst

 

Hier vindt u alle begrippen in Midden-Kennemerland op volgorde van alfabet. Door op een letter te drukken, komt u direct bij begrippen beginnend met deze letter.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

Aanleunwoningen

Er zijn in de regio op verschillende locaties zogenaamde 'aanleun- of zorgwoningen'. In de aanleunwoningen wonen ouderen, die zelfstandig kunnen wonen, maar (een geringe) behoefte hebben aan de nabijheid van hulp- dienstverlening en zorg. Denk hierbij bijv. aan maaltijdvoorziening, persoonlijke verzorging en verpleging. Aanleunwoningen worden geleverd door VIVA!Zorggroep en Stichting Zorgbalans. 
Voor adressen, klik hier.

terug naar top

Algemeen Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers zijn beroepskrachten, die zijn opgeleid om mensen met problemen te helpen. Zij werken samen met u aan uw problemen. Zij
• zetten samen met u de problemen op een rijtje
• maken samen met u een plan om tot oplossing van uw problemen te komen
• geven advies en informatie
• begeleiden u zo nodig
• bemiddelen waar mogelijk
• verwijzen u waar nodig naar de juiste instanties
Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kunnen meerdere (diepgaande) gesprekken nodig zijn. Als het nodig is, kunt u ook samen met uw partner of met het hele gezin komen. De mogelijkheid bestaat om een tolk in te schakelen. Rond thema's die veel voorkomen organiseert Socius Maatschappelijk Dienstverleners bovendien ook groepswerk. 
Voor het adres van Socius, klik hier.

terug naar top

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland richt zijn activiteiten op iedereen die is betrokken bij dementie. Door het geven van goede voorlichting over dementie worden patiënten en verzorgers geholpen bij het omgaan met de gevolgen. Ook bevordert voorlichting de acceptatie van mensen met dementie in de maatschappij. Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland wijst de weg naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp. Op verzoek geven wij een lezing of zijn op regionale manifestaties aanwezig met voorlichtingsmateriaal. Het Alzheimer Café biedt een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie en vrienden. In contacten met zorgverleners worden de belangen van mensen met dementie behartigd teneinde de zorg zo goed mogelijk op de behoefte van patiënten te doen aansluiten. 
Klik hier voor de folder. 
Voor het van Alzheimer Nederland, Afdeling Midden-Kennemerland, klik hier.

terug naar top

Alzheimer Café   

 
Wat is een Alzheimer Café
Een Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

Wat gebeurt er?
 
Ieder keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een een interview met een gastspreker. Dit duurt ongeveer een half uur. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten.

Voor wie is het?
 
Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het  Alzheimer Café terecht. Of iemand nu bang is dement te worden, onlangs heeft gehoord dat hij dementie heeft, zorgt voor iemand met dementie of er beroepshalve mee te maken heeft: iedereen is welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

Kom gerust eens kijken!
 
U hoeft zich niet aan te melden voor een Alzheimer Café en de toegang is gratis. Kom gerust kijken hoe het in zijn werk gaat. U kunt tevoren informatie vragen, bijvoorbeeld over het thema van het volgende Café.

Meer informatie
 
Contactpersoon Alzheimer Café Midden-Kennemerland, Telefoon: 06–33631872

Overzicht alle Alzheimer Cafés in Nederland 
www.alzheimer-nederland.nl of bel 030 - 659 69 00

terug naar top

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

De AWBZ is een verzekering waaraan iedereen in Nederland meebetaalt. Op grond van de AWBZ hebt u recht op zorg, zoals thuiszorg, verpleging of een opname in een verzorgingshuis.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist of u recht heeft op AWBZ-zorg. 

Voor het adres van het CIZ klik hier.

terug naar top

B

Balie Zes (Heemskerk)
Bij dit loket kunt u al uw vragen kwijt op het gebied van: wonen, zorg en welzijn; werk en inkomen; sociale uitkeringen en voorzieningen; belastingkwesties; onderwijs en studiefinanciering; consumentenkwesties; persoon- en familierecht. De medewerkers bieden u:

 • informatie en advies: bijvoorbeeld over welke vormen van wonen er zijn voor dementerenden.
 • hulp- en dienstverlening: bij voorbeeld met schrijven van een brief of het helpen invullen van een formulier.
 • verwijzing: u wijzen op een persoon of instantie die u van dienst kan zijn. Indien gewenst wordt het contact met de instantie voor u gelegd.
 • bemiddeling: namens u wordt contact gezocht met de instanties waar de vraag betrekking op heeft
 • belangenbehartiging: wanneer blijkt dat veel van onze cliënten tegen dezelfde problemen aanlopen, wordt de betrokken instantie benaderd om te bekijken of veranderingen mogelijk zijn.

Klik hier voor het adres.
NB deze loketten zijn er ook in gemeente Beverwijk (Het Centraal Loket) en gemeente Velsen (loket voor wonen welzijn en zorg)

terug naar top

Begeleiding in uw huishouding

Soms is begeleiding en coaching nodig voor de organisatie en uitvoering van de huishouding. Deze zorg wordt verleend door de Thuiszorg; 
Voor adressen, klik hier.

terug naar top

Buurt- en wijkcentra

In vele buurten en wijken in de regio bevinden zich buurt- of wijkcentra, waarin activiteiten plaatsvinden op het gebied van ontmoeting, recreatie, bewegen en educatie. Veelal worden deze georganiseerd door de beherende welzijnsinstelling, maar er worden ook ruimten beschikbaar gesteld voor andere organisaties.
In een aantal wijkcentra, zoals Prinsenhof in Beverwijk en Waterrijck in Heemskerk, zijn ook instanties op zorggebied gehuisvest. Gezamenlijk wordt een breed aanbod geleverd op het gebied van welzijn en zorg.
Overzicht van adressen

C

Casemanager

De casemanager is iemand die mensen met dementie en hun familieleden thuis begeleidt. Zolang degene met dementie thuis woont is de casemanager een vaste contactpersoon. De casemanager bekijkt steeds welke zorg de 'cliënt' nodig heeft. Hij (of zij) regelt deze zorg. Ook let hij erop dat alle zorg en alle behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd. De casemanager is er ook voor partners, kinderen en andere betrokkenen! U kunt met al uw vragen over dementie of over de begeleiding van uw familielid bij hem terecht.

De casemanager werkt niet alleen. Hij werkt in een team van verpleeghuisartsen, psychologen en andere casemanagers. Dit heet in deze regio het DOC-team. Dat is een afkorting van Dementie Onderzoek en Casemanagement.
Er zijn in deze regio Midden-Kennemerland twee DOC-teams: 
1. een team ten noorden van het Noordzeekanaal, van Dijk en Duin en VIVA!Zorggroep
2. een team ten zuiden van het Noordzeekanaal, van Dijk en Duin en Stichting Zorgbalans 
Klik hier voor de folder over het DOC-team.
Voor adressen van het DOC-team, klik hier.

Daarnaast wordt in de gemeente Velsen ook casemanagement geleverd door Draagnet, dat onderdeel is van Zorgbalans.
Adres van Draagnet.

terug naar top

Het Centraal Loket (Beverwijk)

Bij dit loket kunt u al uw vragen kwijt op het gebied van: wonen, zorg en welzijn; werk en inkomen; sociale uitkeringen en voorzieningen; belastingkwesties; onderwijs en studiefinanciering; consumentenkwesties; persoon- en familierecht. De medewerkers bieden u:

 • informatie en advies: bijvoorbeeld over welke vormen van wonen er zijn voor dementerenden.
 • hulp- en dienstverlening: bij voorbeeld met schrijven van een brief of het helpen invullen van een formulier.
 • verwijzing: u wijzen op een persoon of instantie die u van dienst kan zijn. Indien gewenst wordt het contact met de instantie voor u gelegd.
 • bemiddeling: namens u wordt contact gezocht met de instanties waar de vraag betrekking op heeft
 • belangenbehartiging: wanneer blijkt dat veel van onze cliënten tegen dezelfde problemen aanlopen, wordt de betrokken instantie benaderd om te bekijken of veranderingen mogelijk zijn.

Klik hier voor het adres.
NB deze loketten zijn er ook in gemeente Heemskerk (Balie Zes) en gemeente Velsen (Loket voor wonen welzijn en zorg)

terug naar top

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 
Dit is een onafhankelijke organisatie die objectief bekijkt wat voor zorg u nodig hebt, maar zelf geen zorg levert. Zij beoordelen of u volgens de wet recht hebt op deze zorg, hulp, begeleiding of voorziening.  Iedereen die door ziekte of ouderdom zorg (bijvoorbeeld thuiszorg, verpleging of een woningaanpassing) nodig heeft, kan dit bij het CIZ aanvragen. Dit noemen we indicatiestelling. 
Voor het adres van CIZ Kennemerland, klik hier.

terug naar top

Cursus 'omgaan met dementie' voor familieleden

De cursus 'Omgaan met dementie' is een cursus voor partners, kinderen en andere familieleden van dementerenden. Familieleden krijgen informatie over dementie en het verloop van het dementeringsproces en praktische tips bij het omgaan met een dementerend familielid. De cursus bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven door Dijk en Duin, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Zorgbalans. De cursus is ook wel bekend onder de naam 'ondersteuningsgroep dementie'. 
Voor een folder v/d cursus, klik hier (PDF bestand)
Voor het (correspondentie) adres klik hier

terug naar top

 

D

Dagactiviteiten (dagverzorging)
Dagactiviteiten is een gestructureerde vorm begeleiding van ouderen in een groep buitens huis. Er worden verschillende activiteiten aangeboden gericht op onder andere sociaal contact, creativiteit, beweging en spel. Er is vanzelfsprekend ook persoonlijke aandacht, hulp en zorg. Tussen de middag wordt er een warme maaltijd genuttigd. De dementerende wordt begeleidt door activiteitenbegeleiders en verzorgenden. Dagactiviteiten of dagverzorging is geschikt voor licht dementerenden en mantelzorgers die behoefte hebben aan activering van de dementerende en/of ontlasting van de mantelzorger. U heeft een CIZ indicatie nodig.  Dagactiviteiten (dagverzorging) vindt plaats in woonzorgcentra en verzorgingshuizen en wordt geleverd door ViVa! Zorggroep en Stichting Zorgbalans.
Voor adressen klik hier.

terug naar top

Dagbehandeling

Naast ‘dagactiviteiten’ (dagverzorging) is er ook dagbehandeling. Dit is behandeling buitenshuis door een team van gespecialiseerde medewerkers zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, psycholoog en sociaal geriater. Dagbehandeling is voor dementerende ouderen die in meer of mindere mate de grip op het leven dreigen te verliezen. Naast activering en behandeling van de dementerende en ontlasting van de mantelzorger is een belangrijk onderdeel het adviseren van de mantelzorger om het thuis functioneren van de dementerende mogelijk te houden. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. Dagbehandeling vindt plaats in verpleeghuizen en wordt geleverd door ViVa! Zorggroep en Stichting Zorgbalans.
Voor adressen klik hier.

terug naar top

Dagbehandeling voor jong dementerenden
Deze vorm van dagbehandeling is voor dementerenden jonger dan 65 jaar. Het verschil met de ‘gewone’ dagbehandeling is dat er extra mogelijkheden zijn voor individuele begeleiding los van de groep. De dagbehandeling voor jong-dementerenden is ook toegankelijk voor dementerenden buiten de regio. Er wordt nauw samen-gewerkt met het VU medisch centrum en het DOC-team. Deze vorm van dagbehandeling wordt geboden door ViVa! Zorggroep. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. Voor het adres klik hier

terug naar top

Dagbehandeling in Zorgboerderijen
Een zorgboerderij is een boerderij waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk terecht kunnen. Zij kunnen van alles doen zoals dieren verzorgen en werken in de groente- of bloementuin. Er zijn zorgboerderijen speciaal voor dementerende ouderen. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. 
voor het adres klik hier.

terug naar top

 

DOC-team

DOC-team staat voor Dementie Onderzoek en Case managementteam. Het DOC-team (Dementie Onderzoek Casemanagement) doet diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie. Ook geven ze steun bij de keuze van dagbehandeling, de overgang naar een verpleeghuis, of tijdelijke opname en fungeren daar als contactpersoon. Het team bestaat uit verpleeghuisartsen, GZ- psychologen, een ouderenpsychiater, casemanagers en secretaresses. Het is een samenwerking tussen Dijk en Duin en de verpleeghuizen Heemswijk en Velserduin (VIVA! Zorggroep en Zorgbalans). Daarnaast is er ook samenwerking met de thuiszorgorganisaties.  De DOC-teams zijn onderdeel van Dijk en Duin, Stichting Zorgbalans en VIVA!Zorggroep.
Voor meer informatie of het DOC-team in uw buurt: Dijk en Duin, afdeling Ouderen, Telefoon 088-35 80200.
Klik voor de folder
Voor het adres klik hier.

terug naar top

E


Ergotherapie
Het doel van ergotherapie is om de cliënt zo lang en zo optimaal mogelijk thuis te laten wonen en de kwaliteit van leven van cliënt en mantelzorger te verhogen. Bij het ziektebeeld dementie is een belangrijk doel ook het verminderen van de draaglast van de mantelzorger!  

De ergotherapeut zal samen met de cliënt en de mantelzorger de thuissituatie inventariseren. Hoe worden activiteiten in het dagelijkse leven in en rondom de woning uitgevoerd? Na deze inventarisatie zal de ergotherapeut samen met cliënt en de mantelzorger een behandelplan opstellen. Het op een andere wijze uitvoeren van een bepaalde activiteit kan een oplossing zijn. De ergotherapeut zal dit gaan uitproberen samen met de cliënt en mantelzorger. Hiernaast kunnen hulpmiddelen activiteiten makkelijker en veiliger laten verlopen zoals een verhoogde toiletpot, douchestoel, antislipmatjes, handgrepen, speciale seniorenverlichting  etc. Uitgangspunt hierbij is wel dat de vertrouwde woonomgeving zo min mogelijk wordt gewijzigd. Aanbieders Ergotherapie

F

FAT  (Financiële Administratie Thuis)

FAT biedt hulp met het uitvoeren en op orde houden van de persoonlijke financiële administratie. Vrijwillige medewerkers van Socius Maatschappelijk Dienstverleners, komen thuis en helpen waar nodig met het afhandelen van de post zodat rekeningen op tijd betaald worden en de administratie op orde blijft. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de administratie en is niet bedoeld voor mensen met zwaardere geheugenproblematiek. 
Meer informatie: Socius Maatschappelijk Dienstverleners, telefoon 088 88 76 900, mw. Arja Loggers.

terug naar top

G

Geheugenpolikliniek

De Geheugenpolikliniek is een samenwerking van Rode Kruis Ziekenhuis en Dijk en Duin. Hier werken verschillende gespecialiseerde medewerkers samen om voor iemand met geheugenproblemen goed uit te zoeken of er sprake is van dementie. Dit gebeurt door allerlei lichamelijke en psychologische onderzoeken. 
Voor het adres van de geheugenpolikliniek, klik hier.

terug naar top

Geestelijke Gezondheids Zorg: Dijk en Duin

De Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) in Midden-Kennemerland wordt geleverd door Dijk en Duin. Dijk en Duin biedt ook zorg aan mensen die lijden aan dementie en biedt ondersteuning aan familie, vrienden of bekenden die een rol spelen in zorg voor een dementerende persoon. 

Website: www.dijkenduin.nl

Gespreksgroep voor familieleden, ofwel: cursus 'omgaan met dementie' voor familieleden

De cursus 'Omgaan met dementie' is een cursus voor partners, kinderen en andere familieleden van dementerenden. Familieleden krijgen informatie over dementie en het verloop van het dementeringsproces en praktische tips bij het omgaan met een dementerend familielid. De cursus bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven door Dijk en Duin, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Zorgbalans. De cursus is ook wel bekend onder de naam 'ondersteuningsgroep dementie'. 
Voor een folder v/d cursus, klik hier (PDF bestand)
Voor het correspondentieadres, klik hier

terug naar top

H

Huiskamerproject in een Woonzorgcentrum

De huiskamerprojecten in de woonzorgcentra betreft het bieden van structuur, dagbsteding en sociale contacten aan bewoners van een woonzorgcentrum bij wie sprake is van (enige mate van) dementie. Stichting Zorgbalans en VIVA!Zorggroep hebben deze huiskamerprojecten. 
Voor adressen, klik hier.

terug naar top

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden, zoals afwassen, bed opmaken, wassen, strijken, stofzuigen wordt aangeboden door de Thuiszorg. Dit zijn in de regio ViVa! Zorggroep, Stichting Zorgbalans of particuliere Thuiszorgorganisaties. 
Adressen Thuiszorg.

terug naar top

I

Indicatie(besluit)
Dit is de uitkomst van het onderzoek welke hulp, zorg of begeleiding u nodig hebt. Hierin staat vermeld op welke zorg u recht hebt, voor hoeveel uur per week en voor welke periode. Als u een ergens een "indicatie" voor hebt, betekent dit dat deze hulp, zorg, voorziening of begeleiding (gedeeltelijk) wordt vergoed. Het CIZ is een organisatie die dit onderzoek doet. 
Voor het adres van CIZ klik hier.

terug naar top

 

J

K

Kleinschalig wonen voor dementerenden

Tegenwoordig ontstaan er naast de grotere verpleeghuizen ook meer kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. In deze woningen hebben de bewoners een eigen kamer en een gezamenlijke huiskamer. Deze kleinschalige woonvorm biedt mensen met dementie een omgeving die vertrouwd is en aansluit bij hun belevingswereld. 
Voor adressen klik hier.

Klussendienst

Voor kleine klussen, bijvoorbeeld het ophangen van een lamp doet u een beroep op de de klussendienst. Tegen een kleine vergoeding knappen de medewerkers van de klussendienst kleine ongemakken op. De klussendienst wordt verzorgt door WonenPlus Velsen. 
Voor het adres klik hier.

terug naar top

L

Loket voor wonen welzijn en zorg

Bij dit loket kunt u al uw vragen kwijt op het gebied van: wonen, zorg en welzijn. De medewerkers bieden u:

 • informatie en advies: bijvoorbeeld over welke vormen van wonen er zijn voor dementerenden.
 • hulp- en dienstverlening: bij voorbeeld met schrijven van een brief of het helpen invullen van een formulier.
 • verwijzing: u wijzen op een persoon of instantie die u van dienst kan zijn. Indien gewenst wordt het contact met de instantie voor u gelegd.
 • bemiddeling: namens u wordt contact gezocht met de instanties waar de vraag betrekking op heeft
 • belangenbehartiging: wanneer blijkt dat veel van onze cliënten tegen dezelfde problemen aanlopen, wordt de betrokken instantie benaderd om te bekijken of veranderingen mogelijk zijn.

Klik hier voor het adres.
NB deze loketten zijn er ook in gemeente Heemskerk (Balie Zes), gemeente Beverwijk (Het Centraal Loket) en gemeente Velsen (IJmuiden)

terug naar top

Lotgenotencontact

Contact met mensen die "in het zelfde schuitje zitten'' kan belangrijk zijn ter ondersteuning. Als naaste van iemand met dementie heeft u vele vragen en kan contact met anderen u helpen. als is het maar om te realiseren dat u niet de enige bent die in deze situatie zit.

MaatjeZ biedt specifiek lotgenotencontact. Dit zijn groepen die eens per 6 weken bijeenkomen en zijn bedoeld voor naasten van mensen met dementie.
klik hier voor het adres.

Ook in de Alzheimercafe's en in de cursus ''omgaan met dementie'' komt u lotgenoten tegen.

terug naar top
 
Lichamelijke verzorging

Diensten op het gebied van lichamelijk verzorging zoals een pedicure, kapper etc. aan huis kunt u terecht bij Thuiszorg. U kunt lid worden van het Servicepaspoort. Servicepaspoort biedt aanzienlijke kortingen op dergelijke diensten. 
Voor adressen, klik hier.

terug naar top

M

MaatjeZ
MaatjeZ is een mantelzorgorganisatie die allerlei diensten biedt aan mantelzorgers; iemand die zorg voor iemand die gehandicapt of langdurig ziek is. enkele voorbeelden van diensten zijn: individuele begeleiding, ondersteuning bij of overnemen van regeltaken en inzet van vrijwilligers bij mantelzorgers thuis. MaatjeZ heeft een eigen website www. maatjez.nl en een folder

Mantelzorger

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand die gehandicapt of langdurig ziek is. Een mantelzorger kan een partner, een familielid, maar ook een vriend of buurman zijn. Als u zorgt voor iemand die dement is, bent u ook een mantelzorger. 

terug naar top

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent geeft individuele begeleiding aan mantelzorgers. Ze denkt mee over de mantelzorgsituatie, bedenkt oplossingen voor de dreigende overbelasting en biedt een luisterend oor. De mantelzorgconsulent geeft ook voorlichting, en cursussen.Een mantelzorgconsulent werkt bij MaatjeZ. 
Voor het adres, klik hier.

terug naar top 

N

O

'omgaan met dementie' voor familieleden, een cursus

De cursus 'Omgaan met dementie' is een cursus voor partners, kinderen en andere familieleden van dementerenden. Familieleden krijgen informatie over dementie en het verloop van het dementeringsproces en praktische tips bij het omgaan met een dementerend familielid. De cursus bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten. De cursus is ook wel bekend onder de naam 'ondersteuningsgroep dementie' en wordt op diverse plaatsen in de regio gegeven. 
Folder Cursus omgaan met dementie voor familieleden.
Voor het correspondentieadres, klik hier

terug naar top

Ontmoetingscentrum

Een Ontmoetingscentrum (zo'n 50 in Nederland) biedt activiteiten aan mensen met lichte tot matig ernstige dementie en ondersteuning voor hun mantelzorgers veelal familie, vrienden of buren. 
In het ontmoetingscentrum wordt een breed programma aangeboden, waaronder: 
Dagsociëteit: De persoon met dementie kan één tot drie dagen per week gebruik maken van de dagsociëteit in het centrum. Hij kan daar, individueel of in groepsverband, deelnemen aan (re)creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, naar muziek luisteren, spelletjes doen, de krant lezen, boodschappen doen, de lunch voorbereiden, zingen en bewegen. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden, zoals het tweemaandelijks centrumoverleg, feesten en uitjes. 
Voor familie/ mantelzorgers: Mantelzorgers kunnen er het hele jaar deelnemen aan een maandelijkse gespreksgroep en er wordt elk jaar een reeks informatieve bijeenkomsten georganiseerd. 
Daarnaast geeft het personeel in het centrum zonodig praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en bij verpleeghuisopname. 
Er zijn kosten verbonden aan het ontmoetingscentrum en u heeft een CIZ indicatie nodig.
Voor adressen, klik hier

terug naar top

Open inloop "De Ontmoeting"

Open inloop "De Ontmoeting" is er speciaal voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben met het geheugen, die denken aan beginnende dementie, voor hun dierbaren en voor allen die vragen hebben op het gebied van vergeetachtigheid, geheugen en beginnende dementie. 
De Ontmoeting biedt hen een veilige en sfeervolle omgeving, waar zij alleen of samen met hun partner, dochter, zoon, vriend of andere kennissen naar toe kunnen.
De inloop start met koffie en thee. Daarna worden er recreatieve en/of informatieve activiteiten georganiseerd, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bezoekers.  De bezoekers bepalen zelf wanneer zij komen en gaan. Er zijn geen kosten verbonden aan de inloop. 
Wilt u een kijkje komen nemen? Komt u dan gerust langs! U kunt zonder aanmelding naar binnen lopen. 
Voor adressen van Open Inloop "De Ontmoeting", klik hier.

terug naar top

Oppasdienst

Een oppasdienst wordt verzorgd door vrijwilligers die bij u thuis komen, wanneer u bijvoorbeeld naar uw (sport)vereniging wil. Een oppasdienst wordt verzorgd door MaatjeZ (stichting voor ondersteuning aan mantelzorgers). Voor het aanvragen van een vrijwilliger heeft u geen indicatie nodig. Als uw aanvraag is ontvangen, komt een medewerker van MaatjeZ op huisbezoek. Nadat een vrijwilliger is gevonden wordt er samen met een medewerker kennis gemaakt met de vrijwilliger. 
Voor het adres van MaatjeZ,klik hier.

terug naar top

Ouderenadviseur

Een ouderenadviseur is het beste te vergelijken met een maatschappelijk werker met als doelgroep ouderen. Een ouderenadviseur is goed op de hoogte van de mogelijkheden voor ouderen in uw wijk en in uw gemeente. De ouderenadviseur geeft informatie advies en ondersteuning bij tal van aspecten van uw leven. Bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Stichting Welzijn Castricum en Stichting Zorgbalans werken ouderenadviseurs. 
Voor adressen, klik hier. 

terug naar top

P

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere het uit bed komen, douchen, baden, wassen aan- en uitkleden en het klaarmaken van de broodmaaltijd. Persoonlijke verzorging wordt geboden door de Thuiszorg. 
Voor adressen van Thuiszorgorganisaties, klik hier.

terug naar top


Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland is "de stem" van de mantelzorger bij beleidsmakers en gemeentepolitici. Het platform bestaat uit mantelzorgers en zij worden ondersteund door een medewerker van Zorgbelang Noord-Holland. Meer informatie over het platform is bij MaatjeZ te verkrijgen. 
Het adres van MaatjeZ.

terug naar top

Psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis

De psycho-geriatrische afdeling is voor mensen die op oudere leeftijd geestelijke stoornissen hebben gekregen, zoals geheugen- en oriëntatieproblemen. In het dagelijks leven kunnen zij niet meer veilig en zelfstandig voor zichzelf zorgen. Men spreekt met een algemene term van 'dementie'. Het verpleeghuis is voor deze mensen een plaats waar zij zorg en begeleiding krijgen en waar zij aangenaam en veilig kunnen leven. 
Voor adressen van verpleeghuizen, klik hier.

terug naar top

 

 

Q

R

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke overname van zorg met het doel de mantelzorger vrijaf te geven. Een mantelzorger verleent de zorg vanuit liefde of persoonlijke betrokkenheid. Niettemin kan de mantelzorger behoefte hebben om even respijt (vrij) te krijgen van de zorg. Respijtzorg kan een logeerplek zijn in een zorgcentrum of verpleeghuis, de (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of een vakantie voor de mantelzorger en de dementerende. Respijtzorg wordt verleend door vrijwilligers van MaatjeZ. 
Voor het adres, klik hier.

terug naar top

S

Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal Raadsliedenwerk is er voor vragen en problemen op sociaal-juridisch gebied voor mensen in de IJmond. Het Sociaal Raadsliedenwerk heeft 2 functies. De belangrijkste functie bestaat uit hulp en dienstverlening aan individuele cliënten. Een andere functie is gericht op beleidsbeïnvloeding, bijvoorbeeld het signaleren van knelpunten en eventuele onrechtvaardigheden in wet- en regelgeving of de uitvoering ervan.
U kunt bij de Sociaal Raadslieden terecht met vragen op het gebied van:

 • Werk en inkomen
 • Sociale uitkeringen en voorzieningen
 • Belastingkwesties
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
 • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden)
 • Wonen

De hulp- en dienstverlening is in principe kosteloos. De sociaal raadslieden bieden informatie en advies, dienstverlening, verwijzing, bemiddeling, hulp en signalering. Sociaal Raadslieden werken bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners. 
Voor het adres van Socius, klik hier.

terug naar top

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

Socius Maatschappelijk Dienstverleners draagt bij aan het welzijn van mensen door hen te helpen bij het voeren van de regie over hun dagelijks leven.  Socius richt zich met name op mensen die het meest kwetsbaar zijn. Dit alles doet zij middels de drie werksoorten: maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en ouderenwerk (ouderenadviseurs). Socius signaleert omstandigheden die het zelfstandig functioneren belemmeren en ontwikkelt voorzieningen die deze belemmeringen wegnemen. Socius adviseert overheden en andere instanties hierover. 

Website: www.socius-md.nl

terug naar top

Stichting Zorgbalans; Algemeen

De Stichting Zorgbalans biedt zorg en services aan mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorbeelden hiervan zijn voor mensen met dementie: 

 • Zorg: begeleiding van thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers
 • Thuiszorg: naast huishoudelijke zorg tevens persoonlijke verzorging, en gespecialiseerde verpleging
 • Wonen: Aanleunwoningen; WoonZorgcentra (Verzorgingshuizen); Verpleeghuizen
 • Welzijn: wijksteunpunten, dagactiviteiten, alarmering, etc.

Website: www.zorgbalans.nl 

terug naar top

 T 

Thuiszorg

Thuiszorg is zorg bij u thuis. Thuiszorg levert hulp bij huishouden, verpleging en verzorging, specialistische verpleging, hulpmiddelen, gezondheidsvoorlichting, dieetadviezen. 
Voor adressen, Klik hier.

terug naar top

Thuiszorgwinkel

De Thuiszorgwinkel biedt een breed assortiment praktische artikelen en hulpmiddelen. Voor jong en oud zijn er artikelen zoals rollators, krukken, seniorenfauteuils, hometrainers, sportbandages of hoog/laagbedden. U kunt deze artikelen lenen, huren of kopen. Artikelen die vallen onder de AWBZ voorzieningen worden gratis thuisbezorgd en weer opgehaald. 
Voor adressen, klik hier.

terug naar top

 

U

V

Verpleging

Verpleging aan huis, zoals het omgaan met een infuus, sondevoeding of een het toedienen van medicijnen, waarbij technische vaardigheden vereist zijn, wordt door gespecialiseerde verpleegkundigen uitgevoerd. Verpleging aan huis wordt verzorgd door de Thuiszorg. 
Voor adressen, klik hier

terug naar top

Verpleeghuis

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die - soms tijdelijk - niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben verzorging, verpleging en /of revalidatie nodig die thuis of in het woonzorgcentrum niet wordt geboden. In een verpleeghuis verblijven veelal ouderen, maar ook jongere mensen met lichamelijke en/of psycho-geriatrische problemen. 
Voor adressen van verpleeghuizen, klik hier.

terug naar top

VIVA! Zorggroep; Algemeen

VIVA!Zorggroep levert een breed pakket aan zorgdiensten. Zorg die is toegespitst op uw vraag en situatie. Voorbeelden hiervan zijn voor mensen met dementie:

 • Zorg: begeleiding van thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers
 • Thuiszorg: naast huishoudelijke zorg tevens persoonlijke verzorging, en gespecialiseerde verpleging
 • Wonen: Aanleunwoningen; WoonZorgcentra (Verzorgingshuizen); Verpleeghuizen
 • Welzijn: wijksteunpunten, dagactiviteiten, alarmering, etc.

Website: www.vivazorggroep.nl

terug naar top

Vrijwillige thuishulp

Ondersteuning van een vrijwilliger aan een mantelzorger ook wel vervangende mantelzorg genoemd. De vrijwilliger komt bij degene die zorg nodig heeft thuis en de mantelzorger krijgt zo wat meer tijd en lucht om iets voor zichzelf te doen. De mantelzorger houdt de zorg zo langer vol. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning en er is geen indicatie nodig. Vrijwillige thuishulp wordt verleend door vrijwilligers van MaatjeZ, centrum voor mantelzorg. 
Voor het adres, klik hier.

terug naar top

W

Welzijnsinstellingen/ Stichting Welzijn

Welzijnsinstellingen
In elke gemeente in de regio Midden-Kennemerland in een plaatselijke Stichting Welzijn gevestigd. Hier werken professionele en vrijwillige medewerkers. De stichtingen exploiteren naast algemene buurt- en wijkcentra ook speciale ontmoetingscentra voor ouderen. Hier worden vele recreatieve en educatieve activiteiten aangeboden.
Deze welzijnsinstellingen zijn:

Naast deze algemene welzijnsinstellingen zijn er ook instellingen die specifieke activiteiten voor ouderen organiseren:

 • Zorgbalans Velsen, (www.zorgbalans.nl) die in de gemeente Velsen negen wijksteunpunten exploiteert
 • Stichting Recreatie voor Senioren (Paviljoen Westerhout in Beverwijk)
 • Stichting Samen Vooruit in Beverwijk
 • Stichting Ontmoetingscentrum De Stut op de grens van Beverwijk en Heemskerk
 • Stichting Welzijn Ouderen Limmen
 • Stichting Welzijn Ouderen Akersloot

Voor adressen van de welzijnsinstellingen, klik hier.

terug naar top

WoonZorgCentrum (verzorgingshuis)

Een woonzorgcentrum (of verzorgingshuis) verleent huisvesting, verzorging en begeleiding aan ouderen wanneer dit in de eigen, zelfstandige woonsituatie niet meer mogelijk is. Hiervoor zijn appartementen waarbij het zelfstandig wonen wordt gestimuleerd en er hulp wordt geboden wanneer dit noodzakelijk is. Er wordt daarbij een prettig leefklimaat gecreëerd en er worden, naast de zorg, ook diverse activiteiten en evenementen geboden. 
Adressen woonzorgcentra

terug naar top

Woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex is bestemd voor mensen met aan aanleunindicatie van de gemeente en/ of een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het spreekt vanzelf dat mensen met een urgente zorgvraag of een verpleeghuisindicatie voorgaan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook mensen jonger dan 55 jaar in een woonzorgcomplex terecht, bijvoorbeeld wanneer zij een lichamelijke handicap hebben en in het bezit zijn van een indicatie. Een woonzorgcomplex is ook toegankelijk voor ouderen die buiten de gemeente wonen; inwoners van de eigen gemeente hebben echter voorrang. Wat kunt u verwachten? In een woonzorgcomplex bent u vrij in de invulling van uw bestaan en blijft u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Alle noodzakelijke zorg wordt geleverd door een team van helpenden , verzorgenden en verplegenden. Voor bewoners met de functie behandeling wordt desgewenst een verpleeghuisarts ingeschakeld. Als bewoner kunt u dan en nacht een beroep doen op het team verzorgenden. Zonodig kunt u ’s nachts hulp inroepen via het alarmeringsysteem die een spreek-luisterverbinding heeft met de teampost. Woonzorgcomplexen bieden doorgaans bovendien toegang tot een scala aan welzijnsvoorzieningen en activiteiten. 

Voor adressen, klik hier.

terug naar top

Wijksteunpunten

Een wijksteunpunt vindt u in verschillende wijken in de regio. U kunt er terecht voor activiteiten en er zijn voorzieningen zoals bijv. een open eettafel of het spreekuur van de ouderenadviseur. Elk wijksteunpunt wordt gerund door één of twee betaalde krachten in samenwerking met de vele vrijwilligers. 
Voor adressen, klik hier. 

terug naar top

X

Y

Z

Zorgbalans (Stichting Zorgbalans); algemeen

De stichting Zorgbalans biedt zorg en services aan mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Voorbeelden hiervan zijn voor mensen met dementie: 

 • Zorg: begeleiding van thuiswonende mensen met dementie, hun naasten en de mantelzorgers
 • Thuiszorg: naast huishoudelijke zorg tevens persoonlijke verzorging, en gespecialiseerde verpleging
 • Wonen: Aanleunwoningen; WoonZorgcentra (Verzorgingshuizen); Verpleeghuizen
 • Welzijn: wijksteunpunten, dagactiviteiten, alarmering, etc.

Website: www.zorgbalans.nl 

terug naar top

Zorgbemiddeling

Zorgbemiddeling is er ondermeer op gericht om cliënten van informatie en advies te voorzien. De zorgbemiddelaars regelen overbruggingszorg, begeleiding en het toewijzen van AWBZ-zorg, zorg- en aanleunwoningen. Zorgbemiddelaars werken bij Frontoffice Zorgbalans Velsen. 
Adressen zorgbemiddeling.

terug naar top 

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »